COOKIEVERKLARING

<< Scroll down for English >>

Het gebruik van cookies

www.howtolife.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smart horloge of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van deze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Deze toestemming vraag ik door middel van een zogenaamde cookiebanner.

Type cookies en hun doelstellingen

Deze website gebruikt de volgende type cookies:

 • Functionele cookies: hiermee kan de website beter functioneren en is deze gebruiksvriendelijker voor jou als bezoeker. Bijvoorbeeld: het opslaan van je inloggegevens of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.
 • Geanonimiseerde analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:
  • het aantal unieke bezoekers
  • hoe vaak gebruikers de site bezoeken
  • welke pagina’s gebruikers bekijken
  • hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
  • bij welke pagina bezoekers de site verlaten
 • Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:
  • welke pagina’s je hebt bekeken
  • hoe lang je op een bepaalde pagina bent gebleven
  • bij welke pagina je de site hebt verlaten
 • Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij How to Life bekend, maar dient alleen om advertenties (zoals op Instagram) af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo relevant mogelijk voor je zijn. Zonder jouw toestemming (via de cookiebanner) worden deze cookies niet geplaatst.

Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door een mail te sturen via info@howtolife.nl. Om misbruik te voorkomen kan ik je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vraag ik je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van deze website.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via deze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kun je centraal verwijderen via youronlinechoices.com.

Wees je er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, ik niet meer kan garanderen dat deze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser of klik op een van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van deze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dat geldt ook voor deze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.howtolife.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube-video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Ik heb echter geen controle op wat deze externe partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via deze website cookies worden geplaatst door anderen waarvan ikzelf niet altijd op de hoogte ben. Kom je op deze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in dit overzicht? Laat het weten via info@howtolife.nl. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de externe partij en vragen welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier zij jouw privacy gewaarborgd hebben.

Slotopmerkingen


How to Life zal deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we deze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact met me op via info@howtolife.nl.

Versie: 1 september 2021

COOKIE STATEMENT

The use of cookies

www.howtolife.nl uses cookies. A cookie is a small file that is sent along with pages from this website and/or Flash applications and stored by your browser on the hard drive of your computer, mobile phone, smartwatch or tablet. The information stored therein can be sent back to our servers on a subsequent visit.

The use of cookies is of great importance for the smooth running of our website, but also cookies of which you do not immediately see the effect are very important. Thanks to the (anonymous) input from visitors, we can improve the use of the website and make it more user-friendly.

Permission for the use of cookies

Your permission is required for the use of certain cookies. We do this by means of a so-called cookie banner.

The type of cookies and their objectives

We use the following types of cookies:

Functional cookies: these allow us to operate the website better and they make our website more user-friendly for the visitor. For example, we store your login details or what you have put in your shopping cart.

Anonymized analytical cookies: these ensure that an anonymous cookie is generated every time you visit a website. These cookies know whether you have visited the site before or not. Only on the first visit a cookie is created and on subsequent visits the existing cookie is used. This cookie is for statistical purposes only. For example, the following data can be collected:

 • the number of unique visitors
 • how often users visit the site
 • which pages users view
 • how long users view a certain page
 • on which page visitors leave the site

Analytical cookies: these ensure that every time you visit a website a cookie is generated. These cookies know whether you have visited the site before or not. Only on the first visit a cookie is created and on subsequent visits the existing cookie is used. This cookie is for statistical purposes only. This way data may be collected such as:

 • the specific pages you’ve viewed
 • how long you stayed on a particular page
 • on which page you left the site

Tracking cookies from others: these keep track of the pages you visit on the internet in order to build your personal profile. This profile is not linked to your name, address, email address and the like as known to us, but only serves to match advertisements (on platforms like Instagram) to your profile so that they are as relevant as possible to you. These cookies are not placed without your permission (via the cookie banner).

Your rights with regard to your data

You have the right to inspect, rectify, limit and delete personal data. You also have the right to object to the processing of personal data and the right to data portability. You can exercise these rights by sending an e-mail to info@howtolife.nl. To prevent abuse, we may ask you to identify yourself adequately. When it comes to access to personal data linked to a cookie, we ask you to send a copy of the cookie in question. You can find this in the settings of your browser.

Blocking and deleting cookies

At any time you can easily block cookies yourself or delete them via your internet browser. You can also set your internet browser so that you receive a message when a cookie is placed. You can also indicate that certain cookies may not be placed. View the help function of your browser for this option. If you delete the cookies in your browser, this may have consequences for the pleasant use of this website. Some tracking cookies are placed by third parties which, among other things, show you advertisements via our website. You can delete these cookies centrally via youronlinechoices.com.

Please note that if you don’t want any cookies, we cannot guarantee that our website still works well. Some functions of the site may be lost or you may not be able to visit the website at all.
How you can adjust your settings differs per browser. Please refer to the help function of your browser or click on one of the links below to go directly to the manual of your browser.

New developments and unforeseen cookies

The texts of our website can be adjusted at any time due to continuous developments. This also applies to our cookie statement. Therefore, please read this statement regularly to stay informed of any changes. In blog articles use can be made of content that is hosted on other sites and made accessible by www.howtolife.nl by means of certain codes (embedded content), as with YouTube videos for example. These codes often use cookies. However, we have no control over what these third parties do with their cookies.
It is also possible that cookies are placed via our websites by others, of which we are not always aware. Do you encounter unforeseen cookies on our website that you cannot find in our overview? Please contact info@howtolife.nl. You can also contact the third party directly and ask which cookies they placed, what the reason is, what the lifespan of the cookie is and how they have guaranteed your privacy.

Concluding remarks

We will have to adjust these statements from time to time, for example when we adjust our website or the rules regarding cookies change. You can consult this webpage for the latest version.
If you have any questions or comments, please contact info@howtolife.nl.

Version: 1 September 2021